Postup pripojenia

Postup pripojenia nového odberného miesta do miestnej distribučnej sústavy BBF energy, s.r.o.:

1.)  Každý žiadateľ o pripojenie vyplní žiadosť o pripojenie do distribučnej sústavy.

Žiadosť je vo formáte pdf na tejto stránke.

Kontaktná a splnomocnená osoba pre distribučné sústavy v Sp. Novej Vsi : Mlynská ul. a Radlinského ul. je p. Vladimír Vrábeľ, pre distribučnú sústavu v Tatranskej Lomnice je p. Miroslava Značková a pre územie Veľkej Lomnice Ing. Peter Novotný.

2.)  Do 30 dní od doručenia žiadosti vydá BBF energy, s.r.o. písomné stanovisko ku žiadosti o pripojenie s upresňujúcimi požiadavkami (vypracovanie projektu…..). V tomto stanovisku sa distribútor taktiež vyjadrí k určeniu majetkového a investorského rozhrania napojenia príslušného odberateľa. Hlavné zásady, resp. principiálny schéma majetkového rozhrania medzo odberateľom a distribútorom je uvedená na tejto stránke v grafickom vyobrazení.

3.)  Ak sú splnené všetky vyššie uvedené podmienky môže dodávateľ pristúpiť rovno ku predloženiu zmluvy o dodávke a distribúcii elektrickej elektrickej energie energie na podpis. Ak dodávateľovi, resp. distribútorovi (BBF energy, s.r.o.) nebudú jasné a zrozumiteľné požiadavky, môže si vyžiadať dodatočné podklady (situáciu širších vzťahov, snímok z katastrálnej mapy, bližšie rozpísanie spotrebičov z hľadiska ich výkonu a využitia, požiadavku na projektovú dokumentáciu prípojky a jej následné schválenie….)

4.)   Po podpise zmluvy o dodávke a distribúcii elektrickej energie a predložení revíznej správy od elektrickej prípojky (predkladá odberateľ) osadí distribútor elektromer do pripraveného elektromerového rozvádzača (tento pripraví odberateľ).

5.)     Po osadení elektromeru sa podpíše oboma stranami počiatočný stav príslušného elektromera, ktorý sa zaplombuje a po uhradení príslušnej faktúry, v ktorej je aj vyčíslený pripojovací poplatok (výška pripojovacieho poplatku je uvedená na tejto stránke v závislosti od veľkosti ističa) sa istič pred elektromerom zapne a začne sa dodávka a distribúcia elektrickej energie.

Principiálna schéma majetkového rozhrania

schema-majetkoveho-rozhrania-01
schema-majetkoveho-rozhrania-02

Žiadosť na stiahnutie