Postup pripojenia

Postup pripojenia nového odberného miesta do miestnej distribučnej sústavy BBF energy, s.r.o.:

1.)  Každý žiadateľ o pripojenie vyplní žiadosť o pripojenie do distribučnej sústavy.

Žiadosť je vo formáte pdf na tejto stránke.

Kontaktná a splnomocnená osoba pre distribučné sústavy v Sp. Novej Vsi : Mlynská ul. a Radlinského ul. je p. Vladimír Vrábeľ, pre distribučnú sústavu v Tatranskej Lomnice je p. Miroslava Značková a pre územie Veľkej Lomnice Ing. Peter Novotný.

2.)  Do 30 dní od doručenia žiadosti vydá BBF energy, s.r.o. písomné stanovisko ku žiadosti o pripojenie s upresňujúcimi požiadavkami (vypracovanie projektu…..). V tomto stanovisku sa distribútor taktiež vyjadrí k určeniu majetkového a investorského rozhrania napojenia príslušného odberateľa. Hlavné zásady, resp. principiálny schéma majetkového rozhrania medzo odberateľom a distribútorom je uvedená na tejto stránke v grafickom vyobrazení.

3.)  Ak sú splnené všetky vyššie uvedené podmienky môže dodávateľ pristúpiť rovno ku predloženiu zmluvy o dodávke a distribúcii elektrickej elektrickej energie energie na podpis. Ak dodávateľovi, resp. distribútorovi (BBF energy, s.r.o.) nebudú jasné a zrozumiteľné požiadavky, môže si vyžiadať dodatočné podklady (situáciu širších vzťahov, snímok z katastrálnej mapy, bližšie rozpísanie spotrebičov z hľadiska ich výkonu a využitia, požiadavku na projektovú dokumentáciu prípojky a jej následné schválenie….)

4.)   Po podpise zmluvy o dodávke a distribúcii elektrickej energie a predložení revíznej správy od elektrickej prípojky (predkladá odberateľ) osadí distribútor elektromer do pripraveného elektromerového rozvádzača (tento pripraví odberateľ).

5.)     Po osadení elektromeru sa podpíše oboma stranami počiatočný stav príslušného elektromera, ktorý sa zaplombuje a po uhradení príslušnej faktúry, v ktorej je aj vyčíslený pripojovací poplatok (výška pripojovacieho poplatku je uvedená na tejto stránke v závislosti od veľkosti ističa) sa istič pred elektromerom zapne a začne sa dodávka a distribúcia elektrickej energie.

OBCHODNÉ PODMIENKY prístupu do distribučnej sústavy

 1.1 Žiadať o pripojenie môže vlastník nehnuteľnosti alebo správca nehnuteľnosti na základe osobitného zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike alebo zmluvy. Ak žiada o pripojenie osoba, ktorá nie je vlastníkom nehnuteľnosti alebo správcom nehnuteľnosti, požiada vlastníka nehnuteľnosti alebo správcu nehnuteľnosti o predchádzajúci písomný súhlas s vybudovaním a pripojením odberného elektroenergetického zariadenia alebo zariadenia na výrobu elektriny; vzor žiadosti o pripojenie je zverejnený na webovom sídle Prevádzkovateľa.

1.2 Zmluvou o pripojení do distribučnej sústavy sa zaväzuje Prevádzkovateľ zabezpečiť v distribučnej sústave dostatočnú kapacitu pre pripojenie elektroenergetického zariadenia žiadateľa alebo odberného elektrického zariadenia žiadateľa a po splnení obchodných a technických podmienok pripojenia pripojiť do distribučnej sústavy zariadenie žiadateľa a umožniť distribúciu elektriny. Žiadateľ o pripojenie sa zaväzuje uhradiť cenu za pripojenie v súlade s príslušným cenovým rozhodnutím úradu platným v čase doručenia úplnej žiadosti o pripojenie a príslušnými právnymi predpismi platnými v čase doručenia úplnej žiadosti o pripojenie.

1.3 Zmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy obsahuje najmä:

  1. a) identifikačné údaje zmluvných strán, b) maximálnu rezervovanú kapacitu, a podmienky zmeny maximálnej rezervovanej kapacity,

1.4 Pripojenie nového odberného elektrického zariadenia alebo zmena technických parametrov existujúceho odberného elektrického zariadenia sa uskutočňuje na základe Zmluvy o pripojení do distribučnej sústavy uzatvorenej spravidla s vlastníkom odberného elektrického zariadenia alebo elektroenergetického zariadenia, po splnení technických podmienok a obchodných podmienok Prevádzkovateľa.

1.5 Elektroenergetické zariadenie slúžiace na pripojenie do distribučnej sústavy vybuduje Prevádzkovateľ alebo iná oprávnená osoba po vzájomnej dohode s užívateľom distribučnej sústavy na základe požiadaviek užívateľa distribučnej sústavy a v súlade s Technickými podmienkami Prevádzkovateľa, technickými podmienkami uvedenými v Zmluve o pripojení a Obchodnými podmienkami pripojenia.

1.6 Do distribučnej sústavy je možné pripojiť len odberné elektrické zariadenie užívateľa distribučnej sústavy, ktoré nemôže ohroziť bezpečnosť, spoľahlivosť a stabilitu prevádzky sústavy a po úhrade ceny za pripojenie do distribučnej sústavy.

1.7 Prevádzkovateľ pripojí odberné elektrické zariadenie užívateľa distribučnej sústavy do piatich pracovných dní po splnení Technických podmienok Prevádzkovateľa, technických podmienok stanovených Prevádzkovateľom žiadateľovi v Zmluve o pripojení a Obchodných podmienok Prevádzkovateľa.

1.8 Pri uzatváraní zmlúv o pripojení do distribučnej sústavy pri zmene existujúceho užívateľa distribučnej sústavy bez zvýšenia maximálnej rezervovanej kapacity sa cena za pripojenie alebo náklady za pripojenie neúčtujú.

1.9 Pri uzatváraní zmlúv o pripojení do distribučnej sústavy pri zmene existujúceho užívateľa distribučnej sústavy so zvýšením maximálnej rezervovanej kapacity sa cena za pripojenie alebo náklady za pripojenie uhrádzajú len za kapacitu, ktorá je rozdielom medzi pôvodnou a požadovanou maximálnou rezervovanou kapacitou.

1.10 Doručením úplnej žiadosti žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy začína plynúť Prevádzkovateľovi lehota 30 dní na zaslanie písomného stanoviska k žiadosti žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy. V prípade neúplnej žiadosti Prevádzkovateľ bezodkladne oznámi žiadateľovi nedostatky žiadosti o pripojenie a súčasne vyzve žiadateľa, aby v lehote 15 dní žiadosť o pripojenie doplnil alebo opravil, pričom ho o spôsobe doplnenia alebo opravy žiadosti o pripojenie poučí.

1.11 Prevádzkovateľ môže odmietnuť prístup do distribučnej sústavy len z dôvodu nedostatočnej kapacity distribučnej sústavy, alebo v prípade, že by mohli byť spôsobené značné národohospodárske škody. Každé odmietnutie prístupu do distribučnej sústavy musí byť písomne odôvodnené.

 

1.12 Zmluva o pripojení sa uzatvára v nasledovných prípadoch: a) pri novej žiadosti o pripojenie do distribučnej sústavy, b) pri žiadosti o zmenu maximálnej rezervovanej kapacity (zvýšenie alebo zníženie maximálnej rezervovanej kapacity) alebo zmenu technických podmienok pripojenia

1.13 Ak nie je inštalovaný hlavný istič pred určeným meradlom a odberateľ elektriny na základe revíznej správy nepreukáže niečo iné, je u existujúcich odberateľov elektriny bez uzatvorenej Zmluvy o pripojení považovaná hodnota maximálnej rezervovanej kapacity amperická hodnota ističa pred elektromerom.

1.14 V prípade, ak bude odberné elektrické zariadenie alebo elektroenergetické zariadenie žiadateľa pripojené do distribučnej sústavy cez elektroenergetické zariadenie, ktoré nie je vo vlastníctve Prevádzkovateľa, Prevádzkovateľ nezodpovedá odberateľovi elektriny za škodu, ktorá vznikne odberateľovi elektriny v dôsledku poruchy alebo odpojenia elektroenergetického zariadenia, cez ktoré je elektroenergetické zariadenie odberateľa elektriny, resp. výrobcu elektriny pripojené do distribučnej sústavy.

1.15 Za účelom zabezpečenia fyzického pripojenia do distribučnej sústavy, prístupu do distribučnej sústavy, distribúcie elektriny a dodávky elektriny do odberného miesta musí žiadateľ uzatvoriť: a) Zmluvu o združenej dodávke elektriny, na základe ktorej dodávateľ elektriny zabezpečí do odberného miesta odberateľa elektriny distribúciu elektriny a súvisiace služby a dodávku elektriny vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku odberateľa elektriny, pričom žiadateľ je povinný požiadať o uzatvorenie takejto zmluvy dodávateľa elektriny najneskôr 21 kalendárnych dní pred začatím dodávky a distribúcie elektriny do odberného miesta uvedeného v Zmluve o pripojení alebo b) Zmluvu o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny, pričom žiadateľ je povinný požiadať Prevádzkovateľa o uzatvorenie takejto zmluvy najneskôr 21 kalendárnych dní pred začatím distribúcie elektriny do odberného miesta uvedeného v Zmluve o pripojení a zmluvu o dodávke elektriny s dodávateľom elektriny. Žiadateľ je povinný uzatvoriť vyššie uvedené zmluvy najneskôr do 60 kalendárnych dní odo dňa doručenia písomného oznámenia Prevádzkovateľa, ktorým Prevádzkovateľ potvrdí žiadateľovi splnenie Technických podmienok Prevádzkovateľa a technických podmienok pripojenia uvedených v Zmluve o pripojení.

1.16 Odberateľ elektriny nesmie odoberať elektrinu spôsobom, ktorý napĺňa znaky neoprávneného odberu elektriny podľa Zákona o energetike.

1.17 V prípade porušenia zmluvných podmienok uvedených v Zmluve o pripojení je Prevádzkovateľ oprávnený za podmienok a spôsobom uvedeným v týchto Obchodných podmienkach pripojenia ukončiť Zmluvu o pripojení a za podmienok uvedených v Zákone o energetike prerušiť distribúciu elektriny.

1.18 Odberateľ elektriny, ktorý nemá uzatvorenú Zmluvu o pripojení s Prevádzkovateľom je oprávnený požiadať Prevádzkovateľa o uzatvorenie Zmluvy o pripojení formou žiadosti o pripojenie a Prevádzkovateľ je povinný Zmluvu o pripojení uzatvoriť.

1.19 V prípade existujúceho odberného elektrického zariadenia alebo elektroenergetického zariadenia je žiadateľ povinný spolu so žiadosťou o pripojenie Prevádzkovateľovi vyhlásiť a na žiadosť Prevádzkovateľa Prevádzkovateľovi aj preukázať, že má a) vlastnícke právo k odbernému elektrickému zariadeniu alebo elektroenergetickému zariadeniu, ktoré žiada pripojiť do distribučnej sústavy alebo b) súhlas vlastníka odberného elektrického zariadenia alebo elektroenergetického zariadenia s uzatvorením Zmluvy o pripojení a pripojením takéhoto odberného elektrického zariadenia alebo elektroenergetického zariadenia do distribučnej sústavy, inak je Prevádzkovateľ oprávnený žiadosť o pripojenie odmietnuť.

 

Podmienky rezervácie distribučnej kapacity

Miestna distribučná sústava prevádzkovateľa BBF energy s. r. o. umožňuje v súlade s Technickými podmienkami prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy pripojenie odberného miesta odberateľa elektriny na rozvod na napäťovej úrovni NN. Pripojenie odberného miesta na rozvod na napäťovej úrovni VN v miestnej distribučnej sústave nie je umožnené.

Elektromer na odbernom mieste odberateľa elektriny sa v miestnej distribučnej sústave na napäťovej úrovni NN pripája ako priame meranie bez obmedzenia v ampéroch (A).

Rezervovaná kapacita je teda stanovená na úrovni veľkosti hlavného ističa v ampéroch, ktorý

si odberateľ elektriny zmluvne dohodne v Zmluve o pripojení do distribučnej sústavy.

 

TYPOVÉ DIAGRAMY

Typové diagramy odberu sú priraďované podľa druhu spotreby odberného miesta, a to nasledovne:

Trieda TDO Popis Druh spotreby odberného miesta Priemerná ročná spotreba v kWh
TDO 1 Priemyselný odber Bez elektrického vykurovania 3767
TDO 2 Priemyselný odber Akumulačný ohrev a kúrenie 4768
TDO 3 Priemyselný odber Priamovýhrevné vykurovanie 3697
TDO 4 Domácnosti Bez elektrického vykurovania 3932
TDO 5 Domácnosti Akumulačný ohrev a kúrenie 4524
TDO 6 Domácnosti Priamovýhrevné vykurovanie 3468
TDO 8 Priemyselný odber Verejné osvetlenie 3923

 

 

 

Žiadosť na zmenu distribučnej sadzby

 

Meno:……………………………………………………………………………………………………………………………..

Adresa:……………………………………………………………………………………………………………………………

Zastúpený (meno a priezvisko, dátum narodenia):……………………………………………………………

 

 

žiada o preradenie odberného miesta do kategórie odberných miest odberateľov elektriny v domácnosti,

 

v zmysle rozhodnutia ÚRSO a Prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti BBF energy s.r.o. Spišská *Nová Ves

 

na odbernom mieste číslo:……………………EIC kód:………………………………

číslo elektromera: ………………………………………. stav elektromera: ………………………………………

adresa: ………………………………………………………………………………………………….

 

Názov súčasnej sadzby: ……………………………………………..

 

Názov novej (požadovanej) sadzby: ……………………………………………..

 

V …………………………..dňa…………………………

 

Podpis………………………………………………………………..

 

Upozornenie:

O zmenu sadzby na nasledujúce obdobie môže subjekt požiadať najneskôr do 20. dňa posledného kalendárneho mesiaca pred mesiacom, v ktorom má byť zmena realizovaná, z dôvodu nevyhnutného času potrebného na posúdenie žiadosti a povinných príloh. Za rozhodujúci dátum podania žiadosti je považovaný dátum prijatia žiadosti do spoločnosti BBF energy s.r.o.

 

 

 

Prílohy:

Čestné prehlásenie žiadateľa

 

Príloha:

Čestné prehlásenie odberateľa

v domácnosti podľa platného prevádzkového poriadku BBF energy s.r.o.

 

Meno a priezvisko (aj rodné priezvisko): ……………………………………………………………………

Dátum narodenia: …………………………………………………………………………………….

Adresa trvalého bydliska: ……………………………………………………………………………………. Adresa bytu, v ktorom je odber elektriny v domácnosti (číslo vchodu, poschodie, číslo bytu): …………………………………………………………………………………………………………………………………….

EIC kód odberného miesta domácnosti:…………………………………………………………………..

1.Týmto čestne prehlasujem, že byt slúži výlučne na bývanie a spotreba elektriny v byte, ktorý užívam, je výlučne pre vlastnú spotrebu vlastníka bytu alebo odberateľa elektriny v domácnosti v súlade s §3, písm. b) bod 9. zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

V ……………………………. dňa…………………….. vlastnoručný podpis      ……………………………

 

  1. Týmto čestne prehlasujem, že na vyššie uvedenom odbernom mieste, v súlade so zákonom o energetike v znení neskorších predpisov, nie je elektrina nakupovaná pre potreby výkonu podnikateľskej činnosti akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osoby.

 

V ………………………………. dňa…………………….. vlastnoručný podpis …………………………………..

 

  1. Týmto čestne prehlasujem, že vyššie uvedené odberné miesto, ani žiadna jeho súčasť, nie je prenajaté ďalšej fyzickej alebo právnickej osobe.

 

V ………………………………… dňa…………………….. vlastnoručný podpis…………………………………..

 

  1. Som si vedomý/á toho, že svojim nepravdivým prehlásením, alebo neohlásením zmeny v tomto čestnom prehlásení, budem považovaný za spoluzodpovedného za neoprávnené priznanie/užívanie sadzby určenej pre odberateľov v domácnosti, ktoré využívam pre svoju potrebu. Zároveň budem považovaný za spoluzodpovedného za porušovanie zmluvného vzťahu pre dodávku a distribúciu na odbernom mieste.

 

V ……………………………….. dňa…………………….. vlastnoručný podpis…………………………………..

Principiálna schéma majetkového rozhrania

schema-majetkoveho-rozhrania-01
schema-majetkoveho-rozhrania-02

Žiadosť na stiahnutie